Hot News :

เทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้กลงพื้นที่ประชุมประชาพิจารณ์โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านนาไผ่ หมู่ที่ ๓ ตำบลเหล่าเสือโก้ก เชื่อมไปยังเส้นทางสายโนนดอนกลอย ตำบลแพงใหญ่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชgmL[k]9e[]gs]jkglnvFdhdธานี

    วันพุธที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ภายใต้การนำของท่านกฤตนัน ปุสิงห์ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยท่านปลัดศักดา สมสุข ท่านครรชิต ปุสิงห์ ผู้อำนวยการกองช่าง ลงพื้นที่เพื่อประชุมประชาพิจารณ์โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านนาไผ่ หมู่ที่ ๓ ตำบลเหล่าเสือโก้ก เชื่อมไปยังเส้นทางสายโนนดอนกลอย ตำบลแพงใหญ่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี

Poll

ประชาชนชาวเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ