Hot News :

ข่าวกิจกรรม

    วันพุธที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ภายใต้การนำของท่านกฤตนัน ปุสิงห์ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยท่านปลัดศักดา สมสุข ท่านครรชิต ปุสิงห์ ผู้อำนวยการกองช่าง ลงพื้นที่เพื่อประชุมประชาพิจารณ์โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านนาไผ่ หมู่ที่ ๓ ตำบลเหล่าเสือโก้ก เชื่อมไปยังเส้นทางสายโนนดอนกลอย ตำบลแพงใหญ่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี

    วันศุกร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. #ภายใต้การอำนวยการของท่านกฤตนัน ปุสิงห์ นายกเทศมนตรี #ได้จัดให้มีโครงการประกวดชุมชนน่าอยู่สู่เศรษฐกิจพอเพียง โดยท่านเขมราฐ ขัมภรัตน์ นายอำเภอเหล่าเสือโก้ก ให้เกียรติมอบใบประกาศเกียรติคุณพร้อมรางวัลชนะเลิศ และรางวัลอื่นๆตามลำดับ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเหล่าเสือโก้ก

วันพฤหัสบดีที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. #ท่านเขมราฐ ขัมภรัตน์ นายอำเภอเหล่าเสือโก้ก #ประธานการประชุมสัญจรเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอและนโยบายของรัฐบาล #ภายใต้การอำนวยการของท่านกฤตนัน ปุสิงห์ นายกเทศมนตรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มพลังมวลชน ปลัดอำเภอ กำนัน ณ หอประชุมเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก

     วันอังคารที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ท่านกฤตนัน ปุสิงห์ นายกเทศมนตรี เป็นประธานในการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคในชุมชน อาทิ โรคมะเร็งเต้านม โรคไข้เลือดออก ระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ณ บ้านเป้า หมู่ที่ ๘ ตำบลเหล่าเสือโก้ก

   วันจันทร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.ท่านกฤตนัน ปุสิงห์ นายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 2 บ้านเหล่าเสือโก้ก

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ภายใต้การอำนวยการของท่านกฤตนัน ปุสิงห์ นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก ได้จัดการแข่งขันกีฬาภายใน "เสือโก้กเกมส์" โดยท่านเขมราฐ ขัมภรัตน์ นายอำเภอเหล่าเสือโก้ก เป็นประธานในพิธีเปิด 

วันพุธที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ท่านกฤตนัน ปุสิงห์ นายกเทศมนตรี พร้อมคณะ ได้ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชน เนื่องในวันออกพรรษา ณ วัดมงคลนอก

gallery/ra-2/gallery

  วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ท่านกฤตนัน ปุสิงห์ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยท่านวิรุฬ หน่อแก้ว ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านจำนงค์ แก้วเนตร ประธานสภาเทศบาล สท.จิรนันท์ โชติสนธ์ ลงพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมและสนับสนุนงบประมาณมอบให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่าเสือโก้ก เพื่อนำมาสมทบเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจบำรุงรักษาดวงตา เท้า ผู้เข้าข่ายและผู้ป่วยโรคเบาหวาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เริ่มต้นก่อนหน้า12ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 2

Poll

ประชาชนชาวเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ