ข่าวประชาสัมพันธ์
Prev Next
ร่วมพิธีฌาปนกิจคุณพ่อสีบู อินทร์ฬี ผู้วายชนม์  ณ เมรุวัดมงคลนอก

ร่วมพิธีฌาปนกิจคุณพ่อสีบู อินทร์ฬี ผู้วายชนม์ ณ เ…

10-02-2561 Hits:302

บรรยากาศถนนคนเดินเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก

บรรยากาศถนนคนเดินเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก

07-02-2561 Hits:276

ร่วมเชียร์และให้กำลังใจนักร้อง 2 ท่านในนามตัวแทนของเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก

ร่วมเชียร์และให้กำลังใจนักร้อง 2 ท่านในนามตัวแทนขอ…

06-02-2561 Hits:278

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจพบกับสินค้าราคาประหยัด ได้ที่ ตลาดประชารัฐ ถนนคนเดินเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจพบกับสินค้าราคาประหยัด ได้ที่ ต…

01-02-2561 Hits:289

ร่วมสืบสานประเพณีแห่กัณฑ์หลอนบุญเดือน 3 ณ วัดมงคลใน ตำบลเหล่าเสือโก้ก

ร่วมสืบสานประเพณีแห่กัณฑ์หลอนบุญเดือน 3 ณ วัดมงคลใ…

01-02-2561 Hits:276

ร่วมประเพณีบุญเดือนสามประจำปีวัดมงคลใน ประจำปี 2561

ร่วมประเพณีบุญเดือนสามประจำปีวัดมงคลใน ประจำปี 256…

30-01-2561 Hits:272

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก อยู่ในระดับใด ?

มาก - 65.6%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 9.4%

Total votes: 32
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
ขึ้นบน

คำสั่ง ระเบียบ กฎหมาย

อาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 ประกอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 48     เตรส (4)  จึงออกประกาศเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่นเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก พ.ศ. 2556 ไว้ดัง

อาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 ประกอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 48 เตรส (4) จึงออกประกาศเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารของเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก พ.ศ. 2556 ไว้ดังนี้

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีสาระสำคัญประการหนึ่ง ที่มุ่งแก้ไขปัญหาการผูกขาดอำนาจรัฐและการใช้อำนาจอย่างไม่เป็นธรรม รวมทั้งการดำเนินการทางการเมืองที่ขาดความโปร่งใส ไม่มีคุณธรรม จริยธรรม และระบบการตรวจสอบการใช้อำนาจที่ล้มเหลว จึงมีบทบัญญัติที่มุ่งเน้นการทำให้บ้านเมืองมีความโปร่งใส มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยกำหนดในหมวด 13 จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 
 
Powered by Phoca Download